ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއެޖެންސީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޝިނަރީޒް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                       ނަންބަރު: IUL)434-PRC/434/2020/118)

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

މިއެޖެންސީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޝިނަރީޒް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތާރީޙް

ގަޑި

ތަން

17 ޑިސެމްބަރ 2020  (ބުރާސްފަތި)

10:00 (ހެނދުނު)

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ، މާލެ (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގެ)

               މި އިއުލާނާއެކު މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

     07 ޑިސެމްބަރ 2020

 

 

 

 

  

07 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ