ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރު މި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 ހދ.ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.   ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ·         މައުލޫމާތު ދިނުން – 2020 ޑިސެމްބަރ 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި
  • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން – 2020 ޑިސެމްބަރ 21 ވާ ހޯމަ  ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

                 މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު  ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ  ހދ.ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެރުވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މިނިސްޓްރީއޮފް  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކުފޮނުއްވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު ފޮނުއްވެވުން އެދެމެވެ.

07 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ