ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ގޫގުލް ވޯކް ސްޕޭސްއެއް ހޯދުން

ނަންބަރުު(IUL)168-CA/1/2020/26

 

 

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ހޯދުން

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ގޫގުލް ވޯކް ސްޕޭސްއެއް ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރު IUL)168-CA/1/2020/25) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާތިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފީސް (މއ. އުތުރުވެހި، ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ، ކެނެރީމަގު، މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.މިއިޢުލާނާއެކު މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

      03 ޑިސެންބަރު 2020

 

 

 

 

03 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ