ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވަ ގޯތިތަކާއި ގުޅިގެން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

                                                         ނަމްބަރ: IUL)254/254/2020/41)

އިޢުލާން

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވަ ގޯތިތަކާއި ގުޅިގެން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

މިރަށުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކާއި ގުޅިގެން ހެދެމުންދާ މިދަންނަވާ މަގުތަކަށް އަރާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރުއްތަކުގެ ވެރިން އެގެއަކަށް ދެއްވާފައިވާ ރުކު ނަމްބަރ ޖަހާ 14 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ކުރިން ނިންމުމަށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  1. މޯނިންގްވިލާ ގޯޅިއިން ގޮސް ހޭލިފަށާއި ހަމައަށް
  2. ގުމްރީމަގުން އިރަށްގޮސް ވަށާހިނގާމަގާއި ހަމައަށް
  3. ނޫކޮކާ މަގުން އިރަށް ގޮސް ވަށާހިނގާ މަގާ ހަމައަށް
  4. ޒިޔާރަތް ( ވަތަނިއްޔާ އެންޓަނާގެ އުތުރުމަގު) މަގުން ގޮސް ހޭޅިފަށާއި ހަމައަށް
  5. މޫނިމާމަގުން އިރަށްގޮސް ރެހެނދިހިނގުމާއި ހަމައަށް
  6. ޣާޒީ ހިނގުމުން އިރަށްގޮސް ނަމޫނާމަގާއި ހަމައަށް
  7. ނޫރާނީ ހިނގުމުން އުތުރަށްގޮށް މޯނިންގްވިލާގޯޅި އާއި ހަމައަށް
  8. ޝަހީދު ޢަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް މޯނިންގްވިލާގޯޅިއާއި ހަމައަށް ( ފެންކުރި ގޯތި އުތުރަށް)
  9. ރެހެންދިހިނގުން އުތުރަށްގޮސް މޯނިންގްވިލާ ގޯޅިއާއި ހަމައަށް

                           02  ޑިސެމްބަރ 2020     

02 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ