މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމޯޝަން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެެއްލިގެން

އިޢުލާން

                  ށ. މިލަންދޫ "އެމޯޝަން" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ގެއްލިގެން އައު ކުރުމަށް ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 6 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441    

                  29 ނޮވެމްބަރ 2020

29 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ