މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހެލަބެލިއާގެ ގޭގެ ނަން ސިނަމަން އަށް ބަދަލުކުރުމަށް

އިޢުލާން

                  ށ. މިލަންދޫ "ހެލަބެލިއާގެ" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 6 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441    

                  29 ނޮވެމްބަރ 2020

29 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ