ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކެއް (1) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ކަނޑުމަގުން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓްތަކަށް ޖެޓް ފިއުލް އަދި އޭވީ ގޭސް ގެންގޮސްދިނުމަށާއި އަދި އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކަށް މުދާ ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް (ދޯނި) ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އެކެއް (1)އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ކަނޑުމަގުން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓްތަކަށް ޖެޓް ފިއުލް އަދި އޭވީ ގޭސް ގެންގޮސްދިނުމަށާއި އަދި އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކަށް މުދާ ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް (ދޯނި) ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ  

އެސްޓީއޯއަށް، އެކެއް (1) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭނުމަށް، 2 ދޯނި ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ  

1. ކަނޑުމަގުން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓްތަކަށް ޖެޓް ފިއުލް އަދި އޭވީ ގޭސް ގެންގޮސްދިނުން

2. އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކަށް މުދާ ގެންގޮސްދިނުން

 ވީމާ، މިބާވާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ބޭނުންވާ ދޯނީ ގެ އަދަދު:      02 (ދޭއް) 

                  ބިޑުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 1 (އެކެއް) ނުވަތަ 2 (ދޭއް) ދޯނި ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް:   ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ

 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން:      ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2020 ޑިސެމްބަރ 03 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1400 ގެ ކުރިން  ތިރީގައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

[email protected]

 

ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރުން:   ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2020 ޑިސެމްބަރ 03 ވާ ބުރާސްފަތި      ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

 

ސުވާލާއި ޖަވާބު:      ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ސުވާލުތައް 2020 ޑިސެމްބަރ 06 ވާ އާދީތަ ދުވަހުގެ 1400  ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި 2020 ޑިސެމްބަރ  07  ހޯމަ ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސް:       ބީލަންކަރުދާސް ހުށަހަޅަންވާނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، 2020 ޑިސެމްބަރ 10 ވާ ބުރާސްފަތި ވަނަ ދުވަހުގެ 1400ގެ ކުރިން، [email protected]sto.mv  އީމެއިލް އެޑްރެސް އަށެވެ. އަދި ބީލަންކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކާ ދަންނަވަމެމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯނު:    33443، 3344295  

އީމެއިލް:  [email protected]

 

26 ނޮވެމްބަރ 2020

 

26 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ