ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

       

 

އިއުލާން

ނަންބަރ: IUL)GS-01/GS-01/2020/29)

ތާރީހް: 25 ނޮވެމްބަރ 2020

 

 މިސްކޫލަށް 18އެމް.އެމް.ގެ 45 ކަބަޑުޖަހާ ފިލާ ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ: IUL)GS-01/GS-01/2020/23)  އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރީމެވެ.

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 03 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮނުވާނަމަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީލިޔުމަކާއެކު އެކަން ބަޔާންކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަންއެދޭފަރާތުގެ ސިޓީއާއެކު އަޑީކާޑުކޮޕީ/ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

  • މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު:

ފޯން ނަންބަރ: 6608508

އީމެއިލް އެޑްރެސް:[email protected]

    

 

                                                

25 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ