ދިއްގަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާނު

ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

މިސްކޫލުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާންއެދޭ ފަރާތްތަކުން 2020 ޑިސެމްބަރު 04 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 16:00 އަށް ދިއްގަރު ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުންއެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު ނީލަމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

މިތަކެތީގެ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު 2020 ޑިސެމްބަރ 04 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00ގެ ކުރިން ދިއްގަރު ސްކޫލަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހު 2020 ޑިސެމްބަރ 05 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަން ވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ