ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު: ލެކްޗަރަރ (އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުން)

146-A1/2020/161:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު:

   މި ކޯޓުން ހިންގާ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ލެކްޗަރަރއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 146A1/2020/139 (26 އޮކްޓޫބަރު 2020) އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، އަލުން އެމަޤާމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މަޤާމު:

 ލެކްޗަރަރ

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާ:

 އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުން (އިސްލާމްދީނުގައި ދެމަފިރިންނަށް ދެވިފައިވާ މަގާމާއި އެމީހުންގެ ދައުރު ހާމަކޮށްދީ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އާއިލީ ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާނެގޮތް)

ބޭނުންވާ އަދަދު :

 03 (ތިނެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

 ކޮންޓްރެކްޓް

މުއްދަތު:

 1 އަހަރު

އުޖޫރަ:

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/250 ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

 ފެމިލީ ކޯޓު

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

 މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 - ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.

 - ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

 - ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 - ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ސުންގަޑި:

 01 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 - ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ޑްރޮޕް ބޮކްސްއަށެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ