ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނާދީހިޔާ ޢިމާރާތައް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ރުއްތައް ނީލަންކިޔުން

މިރަށު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރެއްތެއް ކަމުގައިވާ ''ނާދީހިޔާ'' އަށް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ރުއް ތަކުގެ ތެރެއިން 5ރުއް ނަގައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ.

                    ވީމާ، ނީލަމުގައި މިރުއްތައް ނަގައި އަދި އެތަން ސާފްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް 26 ނޮވެމްބަރ 2020ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް ނާދީހިޔާ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. 5ރުކުގެ ނީލަން ފެށޭއަގަކީ -/500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އިތުރު ކުރެވޭ އަގަކީ -/50ރުފިޔާއެވެ. މިރުއްތައް ނީލަމުގައި ނަގާފަރާތްތަކުން ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެތަން ސާފްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

                    މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

23 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ