މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭނުންނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް ވިއްކާލުން

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                 ނަމްބަރ : MGPL-ADMIN/AD/20-02

އިޢުލާން                                

ބޭނުންނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް ވިއްކާލުން

 

         މިކުންފުނީގައި އޮތް ބޭނުން ނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިވެހިކަލް ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 30 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10.00 އާއި 12.00 އާ ދެމެދު

މިކުންފުނީގެ މާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓަށް ވަޑައިގެން ވެހިކަލް ބެއްލެވުމަށްފަހު، 06 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00އަށް

ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

 

23 ނޮވެމްބަރ 2020މ.

                       

23 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ