ނޫމަރާ ޞިއްޙީމަރުކަޒު، ށ. ނޫމަރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުމުދާ ނީލަންކިޔުން

މި އިޢުލާންވަނީ 23 ނޮވެންބަރު 2020 1208 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ށ.ނޫމަރާ ސިއްޚީމަރުކަޒް

ނޫމަރާ / ދިވެހިރާއްޖެ.

ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުން.

                 

މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ:C02/NHC/IUL/2020/04 އިއުލާނާއި ގުޅިގެ ކިޔުނު ނީލަމުގައި ނުނަގާ ބައެއްތަކެތިހުރުމުން އަލުން އެތަކެތި ނިލަންކިޔަންބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން 02 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ނޫމަރާ ސިއްޚީމަރުކަޒުގެ ހޯލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނިލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި:

ނަން ފަށާ އަގު މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭ އަގު
1 ޑިޖިޓަލް ކައްޓާ 98 5
1 ޑިޖިޓަލް ކައްޓާ 122 5
1 ޕްރިންޓަރ ރިކޯރ ބްރޭންޑް (ލޭޒާޖެޓް) 360 5
1 ދޮންނަމެސިން 200 5
1 ފެންޕަންޕް 200 5
1 ފާހާނާ ތަށި 150 5
1 ފެކުސް މެސިން 288 5

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮއް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ 2020

7 ރަބީއުލްޢާހިރު 1442

 

 

23 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ