ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ލައިބްރަރީގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކާޕެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމާއި ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ލައިބްރަރީގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކާޕެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމާއި ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އަށް ހާޒިރުވެ ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 28 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ / ސައިޓް ސަރވޭ

ތަން:   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ތާރީޚް:  6 ޑިސެންބަރު  2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު

ގަޑި:   11:00

 

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ/ ސައިޓް ސަރވޭއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަސް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން:

 

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ