ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ލިފްޓް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ލިފްޓް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

 

އީމެއިލް: [email protected] 

ސީސީ: [email protected]

 

އީމެއިލް ގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު:

އިޢުލާން ނަންބަރު: 21 / 2020 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57

ކުންފުނި/ ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

30 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00 ގައި

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

 

ތަން:   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ތާރީޚް:  7 ޑިސެންބަރު  2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު

ގަޑި:   11:00

 

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި މައުލޫމާތު ސެޝަނަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަސް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން:

 

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ