މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް 365 ލައިސެންސްގެ އިއުލާން ބާޠިލް ކުރުން

                         އިޢުލާން

 

މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް 365 ލައިސެންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 27  ފެބްރުވަރީ 2020ގައި ކުރެވުނު އިއުލާން IUL)141-L/141/2020/148)ގެ މައުލޫމާތަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާތީ  މި އިއުލާން ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ