ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

މި ކައުންސިލްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މިރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިން ހިންގަމުން އައި ދިރުން ހޮޓަލުގެ ފުރާޅާއި ފުރާޅު ހެދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަކުޑި ފައިދޮށާއި ފަތިތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 މި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 04 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގައި ހިރިލަންދޫ ދިރުން ހޮޓާ ކައިރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ދިރުން ހޮޓަލުގެ އިމާރާތުގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ