ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލަށް މަގުބައްތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިކައުންސިލަށް މަގުބައްތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިކައުންސިލްގެ ބަލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަގުބައްތިތަށް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ބައެއްތަކެތި ގަނެގެން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި

 

100 މަގުބައްތި (ލެޑްލައިޓް) 30 ވޯޓް

20 ޓައިމަރު

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 ނޮވެމްބަރ 2020 އިން 02 ޑިސެމްބަރ 2020  ގެ 10:30 ކުރިން "ބީލަމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްއެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މިކައުންސިލަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި "ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްއެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިމަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

           ބިޑް ހުޅަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 03 ޑިސެމްބަރ 2020  ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި  މިއިދާރާގެ  ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ