ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  •     2021 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  •     މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2020 ނޮވެންބަރ 22 އިން 30 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ޢަފީފުއްދީންސްކޫލުގައި ނަންނޯޓުކުރައްވާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  •     މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވަނަމަ 2020 ނޮވެންބަރ 30 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުން އެދެމެވެ.
  •     މި މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ޑިސެންބަރ 2 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ  13:00 ގައި ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައެވެ.
  •    ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޑިސެންބަރ 06 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ޢަފީފުއްދީންސްކޫލުގައެވެ.
  •     ނޯޓް: ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
  •     ޢަފީފުއްދީންސްކޫލު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި  
  •     ފޯން: 6528046 ، 6528041
  •     އީމެއިލް: [email protected]

 

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ