ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

01 ފެބްރުވަރީ 2021 ން 31 ޖަނަވަރީ 2022  އަށް މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، 2021 ފެބްރުވަރީ 01 ން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

  1. މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ނޮވެމްބަރ 23 ން 2020 ނޮވެމްބަރ 30 އަށް، ހެނދުނު 8:30 ން މެންދުރު 13:00 އާ ދެމެދު މަދަރުސާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓްކުރެއްވުންއެދެމެވެ.
  2. މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢްލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ، 2020 ޑިސެމްބަރ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މަދަރުސާގެ މީޓިންގ ރޫމުގައެވެ.
  3. މަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހެޅުމާއި، ކަނޑާ ބެލުން އޮންނާނީ، 2020 ޑިސެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30ގައި މަދަރުސާގެ މީޓިންގ ރޫމުގައެވެ.
  4. ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން:

ހ. މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި، ތަކާއި، ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ށ. މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ ފަސްކޮށް ޙާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ.

ނ. އިތުރު މަޢްލުމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ، 6500293 ނުވަތަ 6500294 ނުވަތަ 6500296 ނަމްބަރ ފޯނަށެވެ. މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ، [email protected] އަށެވެ.

07 ރަބީޢުލް އާޚިރު 1442

22 ނޮވެމްބަރ 2020

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ