މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ "ޔުނިޓް 03 ގެ ގޮޅި 01" އަކީ ރިމާންޑް ޖަލެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުން

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ "ޔުނިޓް 03 ގެ ގޮޅި 01" އަކީ ރިމާންޑް ޖަލެއްކަމަށް، 19 ނޮވެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގީމެވެ.

 

"ހުޅުމާލެ ޖަލު، ޔުނިޓް 03 ގެ ގޮޅި 01" ހިނގަމުންދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 

 

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ