މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
"މާލެ ޖަލު، ޔުނިޓް 01 ގެ ވިންގ 01" އަކީ ރިމާންޑް ޖަލެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުން

އިޢުލާން

 

ކ. މާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ "މާލެ ޖަލު، ޔުނިޓް 01 ގެ ވިންގ 01" އަކީ ރިމާންޑް ޖަލެއްކަމަށް، 19 ނޮވެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގީމެވެ.

 

"މާލެ ޖަލު، ޔުނިޓް 01 ގެ ވިންގ 01" ހިނގަމުންދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 

07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ