އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް                                         

 ރ. އިނގުރައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                               

 

                              ނަންބަރ:     GS124/ IUL/2020/06 

                      އިޢުލާން

 ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ.

             މިސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

             ވީމާ، 01 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 31 ޑިސެންބަރު 2021 އަށް މި ސްކޫލުގެ  ސެކިއުރިޓީ  ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް    ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 02 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ގަޑިޖެހުމަށްފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މިކަމަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

             އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޫލްގެ ފޯނު ނަންބަރު 6580002 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                          07 ރަބީޢުލްއާޚިރު  1442ހ

                          22 ނޮވެމްބަރ    2020މ

 

 

 

 

                                                                  

 

    

                                                

 

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ