މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. ކުޑަފަރީ، [ބަގީޗާގެ] ނަމަކަށް ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ

ނ. ކުޑަފަރީ، [ބަގީޗާގެ] ނަމަކަށް ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ

ނ. ކުޑަފަރި، [ބަގީޗާގެ] ނަމަކަށް ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ނަންބަރު :D-6-288/2015/GR-06 ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެ ގޯތީގެ ވެރި ފަރާތުން މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.

ވީމާ ދެންނެވިފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވައިފައިވާ ފަރާތެއްވާ ނަމަ އެ ކަން 2020 ޑިސެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

7 ރަބީއުލްއާޚިރު 1442ހ.

22 ނޮވެންބަރު 2020މ.

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ