މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ގއ. ވިލިނގިލި

އިޢުލާން

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ:

                      މިކުންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަންގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޤާމްތަކަށް، ދުވަހު މުސާރައަށް ގއ.ވިލިނގިލި ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ހީވާގި، މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

#

މަޤާމް

ބޭނުންވާ އަދަދު

ޝަރުތު

މުސާރަ (ދުވާލަކު) 

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :

 

ލޭބަރ

01

  • މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއެކު ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހަތު ރަގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.     
  • ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.

350 ރ

ސައިޓުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުން.

 

 

ޑްރައިވަރ

01

 C0 ލައިސަންސް ލިބިފައިވުން.

  • ގިނަވަގުތު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

420 ރ

ޕްރޮޖެކްޓްސައިޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސުޕަވައިޒަރގެ އިރުޝާދުގެދަށުން ޑެލިވަރކުރުން.

 

ކާރޕެންޓަރ

02

  • ތެދުއުއި ވަޑާމުގެ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  

 

 

420 ރ

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ތެދުއުއި ވަޑާމުގެމަސައްކަތް ކުރުން އަދި ދެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އެ މަސައްކަތްތަށް ނިންމުން.

 

 

މޭސަން

 

 

 

01

 

 

 

 

  • ރޭނުމާއި ތަށިމުށި ޖެހުން އަދި ޕްލާސްޓަރިނގ އާއި ޕްލަމްބިންގ ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
  • މި ދާއިރާއާއިގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

420 ރ

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރޭނުމާއި ތަށިމުށިޖެހުން އަދި ޕްލާސްޓަރިންގ އާއި ޕްލަމްބިންގ މަސައްކަތް ކުރުން އަދި ދެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އެ މަސައްކަތްތަށް ނިންމުން.

 

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:                       ކޮންޓްރެކްޓް –15 ދުވަސް   

ޑިވިޜަން:                           ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަން

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:               ކުންފުނިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި / ގއ. ވިލިނގިލި ސައިޓުގައި

 

ވީމާ, މިމަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ އޮންލައިން ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ "ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯރމާއިއެކު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ “[email protected]”  އަށް 04 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވެބްސައިޓް:  https://mtcc.mv/careers/

ފޯން: 3001149/ 3001127 / 3001120   

ނޯޓް:

  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާއިރު، އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުވާންވާނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލާ އެކުގައެވެ.
  • މަޤާމަށް ހޮވޭނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއު އަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.
  • އިންޓަވިއު އަށް ދައުވަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުންފުނިން އިންޓަވިއު އަށް ދައުވަތު ދީފައިނުވާނަމަ އެއިގެ މާނައަކީ މަޤާމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ނުވަނީއެވެ.
  •  ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ނަމަ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

                            

 

21 ނޮވެންބަރ 2020

21 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ