ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ސެމިސްޓަރގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ސެމިސްޓަރގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 

ތިރީގައި މިވާ ކޯހަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 29 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރ

ލެވެލް

ކޯހުގެ ނަން

ޝަރުޠު

ކިޔަވައިދޭ ބަސް

ދަންފަޅި

ކޯހުގެ ޖާގަ

މުއްދަތު

ކެމްޕަސް

ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

 • ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

ދިވެހި

ހެނދުނު

30

1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)

މާލެ

9,620/-ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

 • ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

ދިވެހި

ހަފްތާ ބަންދު

30

1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)

މާލެ

9,620/-ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

 • ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

ދިވެހި

ހަފްތާ ބަންދު

30

1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

9,620/-ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

 • ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

ދިވެހި

ހަފްތާ ބަންދު

30

1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)

ލ. ފޮނަދޫ

9,620/-ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

 • ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

ދިވެހި

ހަފްތާ ބަންދު

30

1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)

ހދ. ހަނިމާދޫ

9,620/-ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

 • ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

ދިވެހި

ހަފްތާ ބަންދު

30

1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)

ޅ. ނައިފަރު

9,620/-ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

 • ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 • 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

ދިވެހި

ހަފްތާ ބަންދު

30

1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)

ސ. މީދޫ

9,620/-ރުފިޔާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 29 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022124، 3022125 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

 • ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 • ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ.
 • އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.

 

 • ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 • އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 • އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 3022124 އަދި 3022125 ނަންބަރަށެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 ނަންބަރަށެވެ.
 • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ލ.ފޮނަދޫ (ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ފުވައްމުލަކު ސިޓީން (ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) އަދި އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ޅ. ނައިފަރު (ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީސްކޫލް) ން ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ފުވައްމުލަކު ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ޅ. ނައިފަރު - ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީސްކޫލް)
 • އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 • އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް (admissions.ium.edu.mv) މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

6 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

21 ނޮވެންބަރު 2020

21 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ