މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް އަދި މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް އަދި މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލުންދޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަކަށް 22 ނޮވެމްބަރ 2020 އިން ފެށިގެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނޑޭރި ޕޭ (https://bandeyripay.finance.gov.mv/) މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

6 ރަބީޢުލްޢާޚިރު 1442

21 ނޮވެމްބަރ 2020

21 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ