މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ އަމާންހިޔާގެ 5 ވަނަ ފަންފިލާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

       މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ އަމާންހިޔާގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ވިލިމާލެއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

23 ނޮވެމްބަރ 2020

ހޯމަ

16:00

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

ވިލިމާލެ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

02 ޑިސެމްބަރ 2020

ބުދަ

11:00

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

ވިލިމާލެ

21 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ