ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

މިކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރG-4037  ވޭން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަން ފެށޭއަގަކީ -/15000ރ (ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ)އެވެ. ހުށަހަޅާ އަގަށް އިތުރު ކުރެވޭ އެންމެ ކުޑައަގަކީ -/500ރ (ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)އެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 12:30 ކުރިން ވޭންގަތުމަށް ބޭނުންވާ އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަގު ހަށަހަޅުއްވަންވާނީ NL04 ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދު ކޮށްގެންނެވެ. ނީލަން ހުށަހަޅާފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި،މި އިދާރާގެ ވެބުސައިޓު www.laamu.gov.mv  އިން ލިބޭނެއެވެ.

 

ކޮންމެ ދުވަހަކު 12:30 އާ ހަމައަށް ހުށަހަޅާއަގު އެދުވަހެއްގެ 14:00ގައި މިއިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑާއި ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައި ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ. ނީލަމަށް ހުށަހަޅާއަގު ޖެހިޖެހިގެން ރަސްމީ 3 ދުވަހު އެއްއަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގަކަށް ނީލަން ނިންމާ ލެވޭނެއެވެ.

ވޭނާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 6800713 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަމުން ނަންގަވާ ވެހިކަލް ދޫކުރާނީ މިކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހުގައެވެ. ނީލަން ނިމޭތާ ރަސްމީ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ނީލަން ބާޡިލް ކުރެވޭނެވެ.

 

ވޭނާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: G-4037

ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް: 20-02-2006

ހަކަތައިގެ ވާވަތް :  ޑީސަލް

ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 08

                     ވީމާ، މިކަން ޢައްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

19 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ