މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރަމުންދާ 5(ފަހެއް) މަރުކަޒަކަށް ބޭނުންވާ ބަދިގެ ކަބަޑު ސެޓު ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭއްނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރަމުންދާ 5(ފަހެއް) މަރުކަޒަކަށް ބޭނުންވާ ބަދިގެ ކަބަޑު ސެޓު ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް  ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

           

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

 

24 ނޮވެމްބަރ 2020

 

 

އަންގާރަ

 

 

11:00

 

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ / މަޖީދީމަގު

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 

 

03 ޑިސެމްބަރ 2020

 

 

ބުރާސްފަތި

 

 

11:00

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ / މަޖީދީމަގު

 

17 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ