ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމަރުކަޒުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

  • މީޓިންގ ރޫމް މަރާމާތުކުރުން
  • ދިދަ ދަނޑި، ރޮސްޓްރޮމް ހެދުން
  • 2 ކްލާސްރޫމްގައި ބޮޑުދޮރުފަތް ހަރުކުރުން
  • ރޭންކް ހެދުން (ހޯލްގައި)
  • ފަޅައިގެންގޮސްފައިވާ ތަނބުތައް ހެދުން
  • ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރުން

 

 

            ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން 2020 ނޮވެމްބަރ 23 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ނޮވެމްބަރ 30 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އައި.ޑީ ކާޑް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

 

01 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1442

16 ނޮވެމްބަރ 2020   

 

16 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ