ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލް

އިޢުލާން

 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ތިރީގައިވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމު: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މުސާރައާއި އެލަވަންސް: މަހަކު 20,000/-

މަޤާމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މި ބޯޑުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި މަޤާމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ސީ.ވީ، 23 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ކުރިން އީމެއިލް އިން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އީ މެއިލް ފޮނުއްވަނީ [email protected]  އަށެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ 2020

 

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކ. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 3325503 ފެކްސް: 3325550

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓް: www.maldivescricket.org

15 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ