ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް

މި އިޢުލާންވަނީ 15 ނޮވެންބަރު 2020 0909 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް
 2. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް
 3. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް
 4. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް
 5. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
 6. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑިޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރިޢާ ޕޮލިސީ
 7. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް
 8. މާސްޓަރ އާރޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލެންގުއޭޖަސް)
 9. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 10. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
 11. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ
 12. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ
 13. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ
 14. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 15. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 16. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް
 17. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން
 18. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 19. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 20. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 21. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 22. ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 23. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 24. ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 25. ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން
 26. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 27. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 28. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 29. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 30. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
 31. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 32. ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 33. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
 34. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 35. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 36. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގް
 37. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 38. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް
 39. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 40. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 41. ސެޓްފިކެޓް 3 ފޯ އިމާމްސް
 42. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 43. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 44. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 45. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 46. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކްލޭންގުއޭޖް
 47. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 48. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 49. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ https://www.ium.edu.mv/gazette/course-announcement-january-2021-intake/

ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 6 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022124، 3022125 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

 • ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 • ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ.
 • އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.

 

 • ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 • އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 • އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 3022124 އަދި 3022125 ނަންބަރަށެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 ނަންބަރަށެވެ.

 

 • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ލ.ފޮނަދޫ (ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)  އަދި އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ފުވައްމުލަކު ސިޓީން (ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ފުވައްމުލަކު ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)
 • އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 • އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް (admissions.ium.edu.mv) މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

24 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

10  ނޮވެންބަރު  2020

11 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ