ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ގޫގުލް ވޯކް ސްޕޭސް ހޯދުން

ނަންބަރުު(IUL)168-CA/1/2020/25

 

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ގޫގުލް ވޯކް ސްޕޭސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ (އަންގާރ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފީސް (މއ. އުތުރުވެހި، ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ، ކެނެރީމަގު، މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

      10 ނޮވެމްބަރ 2020

10 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ