ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރުން މުދާ އަންލޯޑްކޮށް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

                                                                     ނަންބަރ: HPL/PRC/I-2020/04

އިޢުލާން

 

މިކުންފުނީގެ ބަނދަރަށް އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ "އެމްވީ ސްޓެއްލާ ބިއުޓީ"އިން މުދާ އަންލޯޑްކޮށް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.                    

  

މިކުންފުނީގެ ބަނދަރަށް 11 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ  "އެމްވީ ސްޓެއްލާ ބިއުޓީ" ސަބްކޮންޓްރެކްޓްގެ ގޮތުގައި ކާގޯ ލޯޑު ކުރުމާއި އަންލޯޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ހުށަހަޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

      މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 6888558 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

            24 ރަބީއުލް އައްވަލް 1442

            10 ނޮވެމްބަރ 2020  

10 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ