ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭގޮތުން 20 ސެޕްޓެމްބަރު  2020 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރުު: IUL)168-CA/1/2020/09) އިޢުލާނަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާތީ އާއި އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިއުލާނާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  

ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ (އަންގާރ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފީސް (މއ. އުތުރުވެހި، ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ، ކެނެރީމަގު، މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

05 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ