ޑްރަގް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

`

 

ޑްރަގް ކޯޓު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ނަންބަރު: (IUL)435-A1/2020/05

ތާރީޚް: 02 ނޮވެންބަރު 2020

 


މަޤާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 

ޢަދަދު

1

ރޭންކް: ޖީ.އެސް.3

 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑްރަގް ކޯޓު / ކ.މާލެ

ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

 

ސެކްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަން

 

އަސާސީ މުސާރަ:

-/4,465 ރުފިޔާ

 

އެލަވަންސް:

-          ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/1,500 ރުފިޔާ

-          ލިވިންގ އެލަވަންސް: -/2,700 ރުފިޔާ

-          ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %40

-          ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

 

އަސާސީ ޝަރުޠު

-          މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ސާނަވީ  ނުވަތަ އެއާ ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓިފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން،

   ނުވަތަ،

-          މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 03 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

އެހެނިހެން ޝަރުޠު

-          ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 55 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

-          ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 6 އަދި 7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

މައިގަނޑު މަސައްކަތް

 • ކޯޓުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހޯދާ، ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
 • މުވައްޒަފުންނާއި ވެރިންގެ ސަލާމް ނޯޓު ކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ސަލާމް ފޯމް ޝީޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން.
 • މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ޗުއްޓީ ޗިޓް ހެދުމާއި އެކަންކަމާބެހޭ އެންމެހާ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 • ޔުނިޓަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސިޓީ/ނޯޓް ފަދަ ތަކެއްޗަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ޔުނިޓުން ލިޔަންޖެހޭ ސިޓީ/ނޯޓްފަދަ ތަކެތި ލިޔެ ފޮނުވުމާއި، ފައިލްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ފައިލް ކުރުން.
 • ޙާޟިރީ ރިޕޯޓާއި، އިތުރުގަޑީގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހަކު ތައްޔާރުކުރުން.
 • މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުފައިލުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.
 • ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާގެ ބަޔާނާއި އަދި ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރުވުން.
 • ސްޓޮކުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށް ސޮއިކުރުމާއި ސްޓޮކް ބާކީ ޤަވާޢިދުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ސްޓޮކް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެމަތިން ސްޓޮކްއިން މަދުވާ ތަކެއްޗަށް މެމޯ ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 • ކޯޓުގެ ސްޓޮކްގައިވާ ތަކެތި ބަރާބަރަށް ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 2 މަހަކުން 1 ފަހަރު ސްޓޮކް ޗެކްކޮށް ދިމާވޭތޯ ބެލުން.
 • އެޗް.އާރު ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުމާއި އެކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ކޮމެޓީއަށް ގެންދިއުމާއި ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

 

ތަޢުލީމީ ރޮނގު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ހިއުމަން ރިސޯސް / އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލަޖީ

 

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާ / ހިއުމަން ރިސޯސް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 

 

1-    ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު މިކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް www.drugcourt.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

2-   ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

3-   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

4-   ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.

5-   ލިބިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ އަދި ޓްރާނސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

6-   މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފިރުހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން.

7-   އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި، އެ މަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، ރޭންކާއި، މަޤާމުގައިވީ މުއްދަތާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

8-   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެފޯމެއް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

 

ސުންގަޑި

10 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 

 

-          އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3018556 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

-          އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅަންވީ އެޑްރެސް: ޑްރަގް ކޯޓު، ޢިއްޒުއްދީން މަގު.

-          އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް ކުރަންވީ އެޑްރެސް:  [email protected]

-          މި މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

-          އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާއާއި، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއަށް ބަލައެވެ. މިގޮތުން މިބައިތަކަށް މާރކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމް: 30%
 • މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ: 10%
 • މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް: 10%
 • އިންޓަރވިއު: 50%

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

-          ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ފަރިތަކޮށް ވާހަކަދައްކަން އެނގުން.

-          ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތަކަށްވުން.

-          ގިނަވަގުތު އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އެޅެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

-          މައިކްރޯސޮފްޓް ޕެކޭޖަށް އަޙުލުވެރި ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

       

 

 

02 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ