ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމަށް

                    ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބުރުނީ ބުރާންޗްގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ( 1 ން 25 އަށް ފެހިކުލައިގެ ސްޕްރޭއިން ނަމްބަރުޖަހާފައިވާ ) 25 ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

                 ވީމާ، މި ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުން 19 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން ރުކުގައި ޖަހާފައިވާ ނަމްބަރު އެނގޭގޮތަށް ލިއުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތެއް ނުވާ ރުއްގަހަކީ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.    

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ