ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

                                              ނަމްބަރ: IUL)254/254/2020/38)

އިޢުލާން

 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ހއ.ތަކަންދޫ " އިބްރާހިމީހިޔާ " ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހަދައި ދެވިފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ( ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:2001/04) ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 10 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަދުވަހު 14:00 ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

01  ނޮވެމްބަރ 2020

01 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ