މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ގާއިމުކުރަމުންދާ 5 (ފަސް) މަރުކަޒަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ގާއިމުކުރަމުންދާ 5 (ފަސް) މަރުކަޒަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނުގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

           

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 

 

10 ނޮވެމްބަރު 2020

 

 

އަންގާރަ

 

 

13:00

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް،

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު، މާލެ

 

29 އޮކްޓޫބަރު 2020

29 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ