ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

 

 

 

 

 

 

HDC(161)-CM/IU/2020/215 އިޢުލާން ނަންބަރ

 

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލޭގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ HDC(161)-CM/IU/2020/209 އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދެންނެވުނު މަޝްރޫޢުއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv  އަދި properties.hdc.com.mv ގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355293، 3355368 އަދި 3353535 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ރަބީއުލްއައްވަލް 1442ހ.

28 އޮކްޓޯބަރ 2020މ.

28 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ