ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ފިޓްނަސް އެންޑް ވެލްނަސް ސެންޓަރެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

 

 

 

 

 

 

HDC(161)-CM/IU/2020/217 އިއުލާން ނަންބަރ:

 

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލޭގައި ފިޓްނަސް އެންޑް ވެލްނަސް ސެންޓަރެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ފިޓްނަސް އެންޑް ވެލްނަސް ސެންޓަރެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ HDC(161)-CM/IU/2020/211 އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދެންނެވުނު މަޝްރޫޢުއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv  އަދި properties.hdc.com.mv ގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355293، 3355368 އަދި 3353535 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ރަބީއުލްއައްވަލް 1442ހ.

28 އޮކްޓޯބަރ 2020މ.

 

28 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ