ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލޭގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރެއް ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ HDC(161)-CM/IU/2020/214 އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދެންނެވުނު މަޝްރޫޢުއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv  އަދި properties.hdc.com.mv ގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355293، 3355368 އަދި 3353535 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ރަބީއުލްއައްވަލް 1442ހ.

28 އޮކްޓޯބަރ 2020މ.

28 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ