މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ތ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ގާއިމްކުރެވޭ ސޭފްހޯމްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ތ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ގާއިމްކުރެވޭ ސޭފްހޯމްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭއްނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނުގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ތ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސްޓަރަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

           

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 

 

09 ނޮވެމްބަރު 2020

 

 

ހޯމަ

 

 

11:00

 

ތ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ތ.ވޭމަންޑޫ

 

28 އޮކްޓޫބަރު 2020

28 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ