އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ.ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ތ.ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް މަހަކު 6000 ލީޓަރުގެ ޑީސަަލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން މި ކުންފުނީގެ އީމެއިލް [email protected]  އަދި[email protected]   އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން، 5 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ކުރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ޝައުގުވެރިކަަން ފާޅުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދޭ ބޭފުޅުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވައިގެން، ނުވަތަ މި ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 3331230 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

28 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ