ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. ފެހެންދޫ އިން 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 01 (އެކެއް) ކޮޓަރި ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ޝަރުތުތައް:

  • ފަރުނީޗަރާއި، ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހިމެނޭހެން ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް ހުރުން 
  • ކުނި އުކާލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން
  • 1 ކޮޓަރި އަދި ފާހާނާ ވަކިން ވަދެވޭގޮތަށް ހުރުން
  • ކުލި  3000.00 ރ އާއި 5000.00 ރ އާއި ދެމެދު  
  • ރަށް: ބ.ފެހެންދޫ
  • ތަން ކުއްޔަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް:  02 ނޮވެމްބަރ 2020 އިން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށް

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ނޮވެމްބަރ 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަގު ކަރުދާސް އަދި، ތަނުގެ ފޮޓޯ [email protected] އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަގުތަކާއި، ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމަށްމަށް ފަހު އެސްޓީއޯއިން ހިޔާރު ކުރާފަރާތަކާއިއެކު 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.   

27 އޮކްޓޫބަރ 2020

 

 

27 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ