މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްސްޕޯ 2020 ގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅޭ

a

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:IUL)101-IM/1/2020/188)                                               ތާރީޚް: 27 އޮކްޓޫބަރު 2020

                                 އިއުލާން                                

އެކްސްޕޯ 2020 ގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅޭ

މި މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާނު ނަންބަރު IUL)101-IM/1/2020/183) އަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާން އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ވަރޗުއަލްކޮށް (އޮންލައިންކޮށް) ބޭއްވުމަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ސެޝަން އޮންނާނީ 1 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގަ އެވެ.

28 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން   [email protected]

އަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ބައިވެރިވާ ލިންކް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

ފޯނު: 3333104 (960)+                           

އީމެއިލް: [email protected]

 

 

 

27 އޮކްޓޫބަރު 2020

27 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ