މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑައިމެޓްރާ އެންޓަނާ ސިސްޓަމްގެ ލައިސަންސް ހޯދުން

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:PC-171/2020/W-F032               އިއުލާން ނަމްބަރ:171-I2(b)/IUL/2020/167    

                                 އިޢުލާން

                    މިސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ޑައިމެޓްރާ އެންޓަނާ ސިސްޓަމްގެ ލައިސަންސް ގަތުމައްޓަކައި މާލީއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.25 ގެ (ރ) ގެ "1" އަދި "3" ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، "ސިންގަލް ސޯސް" ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން މޮޓޮރޯލާ ސޮލިއުޝަންސް ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171/2020/167 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

 

22 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ