ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޖެނެރަލް ކޮންސިއުމަބަލަސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޖެނެރަލް ކޮންސިއުމަބަލަސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 ނަންބަރު: TENDER/HMH/2020/027


މިހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޖެނެރަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ނިޔަލަށް، އީމެއިލްގެ މެދުވެރިކޮށް ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް، މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ "ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން [email protected]  އަށް މެއިލް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ދިނުން:

މިމަސައްކަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ޖެނެރަލް ކޮންސިއުމަބަލް ލިސްޓް، އަދި އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މިއިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ 08 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:

09 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިހޮސްޕިޓަލުންދޭ މައުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯން: 3350111 / 3350113

އީ-މެއިލް: [email protected]

20 އޮކްޓޯބަރ 2020

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ހުޅުމާލެ، ހުވަނދުމާ ހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖެ

އީ-މެއިލް: [email protected]   ވެބްސައިޓް: www.hmh.gov.mv   ފޯން: +960 3350147 /+960 3350111

20 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ