މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބްލެކްގޯލްޑް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ބާޠިލްކުރުމާއި ގުޅޭ


                                         އިޢްލާން       

  

                      "ބްލެކްގޯލްޑް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(C-0895/2014)" ގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި "ބްލެކްގޯލްޑް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(C-0895/2014)"ން ވަނީ މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

                       ވީމާ، މި ދަންނަވާފައިވާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

                        

                       

20 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ